05 Jun Poverenik: Informacije koje se odnose na trošenje javnog novca treba da budu u što većem obimu objavljene na proaktivnoj osnovi

Prenosimo u celosti odgovor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa trošenjem javnog novca, kada smo se u ime “Udruženih za Srbiju” obratili Povereniku u vezi sa prikupljanjem podataka o šteti nastaloj tokom poplava.

Rodoljub sabic

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ste se obratili elektronskom poštom, ispred Udruženja „Poplave – Udruženi građani za Srbiju”, navodeći da prikupljate, između ostalog, podatke o štetama u opštinama, da biste imali bazu za kasniji eventualni monitoring. Naveli ste da je Opština Paraćin ceo izveštaj koji su poslali Vladi objavila na svom sajtu. Predložili ste da Poverenik javno pozove i ostale opštine i gradove da isto učine.

S tim u vezi, stav Poverenika kada je u pitanju trošenje javnog novca je vrlo jasan i dosledan. Informacije koje se odnose na trošenje javnog novca treba da budu u što većem obimu objavljene na proaktivnoj osnovi i Poverenik podržava svaku inicijativu koja ide u tom smeru.S obzirom na razmere štete koja je nastala nedavnim poplavama, na vrlo značajna novčana sredstva koja su građani uplatili za pomoć poplavljenim područjima, razumljivo je da postoji pojačan interes javnosti da se zna kako će se trošiti taj novac i s tim u vezi da se znaju podaci o visini stvarno nastale štete. U tom smislu poželjeno je da gradovi i opštine koje su pogođene poplavama slede primer Opštine Paraćin, jer su te informacije u direktnoj vezi sa budućim trošenjem javnog novca prikupljenog za saniranje posledica poplave.

Međutim, prilikom objavljivanja podataka o nastaloj šteti treba praviti razliku između objavljivanja podataka o šteti koja je nastala na objektima koji su u javnoj svojini i na objektima koji su u privatnoj svojini. Naime, izvesno se može pretpostaviti da objavljivanje podataka koji se odnose na štetu koja je nastala na objektima u privatnoj svojini podrazumeva i obradu podataka o ličnosti fizičkih lica koja su vlasnici tih  objekata (npr. adresa stanovanja, vrsta i visina pretrpljene materijalne štete, podaci o članovima porodičnog domaćinstva i sl..). S tim u vezi, treba imati u vidu da se bilo koja radnja obrade podataka o ličnosti, pa i objavljivanje na internetu, može vršiti samo ukoliko za takvu radnju obrade postoji odgovarajući pravni osnov (načelo zakonitosti – čl. 8. tač. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), tj. ukoliko postoji izričito zakonsko ovlašćenje za obradu tih podataka, odnosno saglasnost lica čiji podaci se obrađuju. U konkretnom slučaju, obrada podataka o ličnosti fizičkih lica koja su pretrpela štetu na objektima u privatnoj svojini, objavljivanjem tih podataka na internetu, bila bi dozvoljena samo uz saglasnost lica čiji se podaci obrađuju na taj način. Saglasnost mora biti data u skladu sa odredbama čl. 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naravno, pri tom se moraju poštovati i druga načela zaštite podataka o ličnosti i to: načelo svrsishodnosti, načelo srazmernosti, načelo bezbednosti podataka i načelo tačnosti i ažurnosti. Ovde je posebno značajno načelo srazmernosti koje pretpostavlja da postoji odnos proporcionalnosti između količine podataka o ličnosti i svrhe u koju se podaci obrađuju. Ne smeju se obrađivati podaci koji su prekomerni i nepodesni da se ostvari svrha obrade (primera radi, objavljivanje JMBG bi svakako predstavljano nepotreban i nepodesan podataka za ostvarivanje svrhe obrade).

Vaše pismo ćemo nezavisno od ovog odgovora dostaviti Povereniku, gospodinu Šabiću.

S poštovanjem,

Slavoljupka Pavlović

No Comments

Post A Comment