28 May Neophodno više umrežavanja i više vidljivosti rada udruženja građana posle poplava

Koordinacioni sastanak poplave obrenovac 2015U Obrenovcu je 27.maja 2015. godine u prostorijama Kancelarije za mlade održan sastanak organizacija civilnog društva sa teritorije opština Obrenovac i Lazarevac. Cilj održavanja sastanka je bio razmena iskustava i naučenih lekcija iz učešća OCD u različitim aktivnostima pomoći i podrške građanima u poplavljenim područjima.

Prisutni predstavnici udruženja, koja u redovnim aktivnostima imaju potpuno različite ciljne grupe i opseg aktivnosti, složili su se da je doprinos civilnog društva tokom i nakon poplava bio izuzetan i da su u nekim situacijama pojedinačna udruženja preuzimala ulogu državnih institucija i struktura. Ta vrsta podrške ostala je nedovoljno vidljiva ne samo građanima, već i institucijama nakon završetka kritičnog perioda i prestanka potrebe za humantiranim aktivnostima. Potrebna je efikasnija koordinacija svih aktera u zajednicama, kao i prepoznavanje uloge koju igraju udruženja u kriznim situacijama kako bi blagovremeno bile prepoznate kao resurs i uključene u aktivnosti. S druge strane, prepoznata je i potreba unutar civilnog društva za više umrežavanja kako bi udruženja zajedno lakše pristupala institucijama i lakše sprovodile programe podrške.

Kao jedan od rezultata sastanka dogovoreno je da udruženja uključena u aktivnosti oko poplava sumiraju probleme sa kojima su se susretala, rešenja koja su iznalazila, kao i naučene lekcije, kako  bi se moglo uticati na promene u procedurama, za koje je odgovorna država. Na sastanku je takođe istaknuto da je određeni broj organizacija nakon poplava intenzivirao svoje redovne aktivnosti, zahvaljujući podršci donatora, koji su se u njihove kapacitete uverili upravo kroz aktivnosti tokom i nakon poplava. Kako je jedna od uloga civilnog društva da kritički sagledava ono što radi država, jedna od preporuka jeste da organizacije civilnog društva koje za to imaju kapacitete kao jedan od fokusa u narednom periodu imaju mapiranje propusta i manjkavosti svih delova sistema tokom kriznih situacija, kako bi se pristupilo izmeni odgovarajućih propisa na svim nivoima vlasti i time unapredio sistem prevencije i zaštite građana od posledica prirodnih humanitarnih katastrofa.

No Comments

Post A Comment